• Algemene voorwaarden - Kwaliteit Schuttingen 2020

  Artikel 1. Toepasselijkheid en definities.

  1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de wederpartij bij de overeenkomst met Kwaliteit Schuttingen Schuttingen (hierna: Kwaliteit Schuttingen)

  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden opdrachten en overeenkomsten tussen Kwaliteit Schuttingen en opdrachtgever.

  3. Deze Algemene Voorwaarden worden ter hand gesteld; ze worden bij de offerte gevoegd en maken er integraal onderdeel van uit.

  4. Behoudens, indien en uitsluitend voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn er geen andere voorwaarden van toepassing op aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Kwaliteit Schuttingen en opdrachtgever.
    

  Artikel 2. Offertes.

  1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  2. Uitgebrachte offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  3. Een offerte bindt Kwaliteit Schuttingen eerst nadat Kwaliteit Schuttingen dit schriftelijk bevestigd heeft, dan wel aanvangt met de feitelijke uitvoering van de opdracht(en). 

  4. Indien Kwaliteit Schuttingen meerdere offertes uitbrengt met betrekking tot inhoudelijk één en dezelfde opdracht, vigeert de laatst uitgebrachte offerte en komen de eerdere offertes automatisch en zonder dat daartoe een mededeling wordt gedaan te vervallen.

  5. Binnen 2 maanden na de digitale ondertekening van een offerte dient er een plaatsing- /leveringsdatum door opdrachtgever te worden geaccepteerd. Na akkoord worden de materialen direct besteld.
    

  Artikel 3. Wijzigingen in de opdracht.

  1. Wijzigingen dienen schriftelijk door de opdrachtgever aan Kwaliteit Schuttingen te worden gecommuniceerd. Indien de opdrachtgever de wijzigingen mondeling aan Kwaliteit Schuttingen communiceert, ligt het risico van correcte communicatie bij de opdrachtgever.

  2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan bij de prijsopgave konden worden voorzien, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Wijzigingen die leiden tot een vermindering van de kosten, zullen aanleiding geven tot een herberekening van de oorspronkelijk overeengekomen prijs.

  3. Wijzigingen kunnen ertoe leiden dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd aangepast wordt.

  4. De aanvaarding van de digitale offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.

  5. Kennelijke fouten of vergissingen door Kwaliteit Schuttingen in prospectussen, folders, publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Kwaliteit Schuttingen niet.
    

  Artikel 4. Betaling.

  1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting.

  2. Betaling dient via contante te geschieden op het moment dat de opdrachtgever de producten bij Kwaliteit Schuttingen ophaalt dan wel dat de producten afgeleverd/gemonteerd worden aan de opdrachtgever

  3. Met betrekking tot het plaatsen van een erfafscheiding geldt dat 100% van de overeengekomen totaalprijs betaald dient te worden op de dag van plaatsing en wel op het moment dat de materialen op locatie gelost zijn. Opdrachtgever ontvangt de digitale factuur op de dag van plaatsing nadat Kwaliteit Schuttingen de betaling heeft ontvangen.

  4. Indien de opdrachtgever zich niet aan bovengenoemde termijnen houdt, is Kwaliteit Schuttingen gerechtigd de uitvoering van de opdracht te staken dan wel de afwerking en/of uitlevering van bestelde goederen te staken.

  5. Alle kosten, met betrekking tot invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00.
    

  Artikel 5. Retentierecht.

  Wanneer Kwaliteit Schuttingen goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
   

  Artikel 6. Overschrijding leveringstermijn.

  De door Kwaliteit Schuttingen met opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn is door de opdrachtgever telkens als approximatief en nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen wordt.
   

  Artikel 7. Annuleringen.

  Indien de opdrachtgever een aan Kwaliteit Schuttingen verstrekte opdracht annuleert, is hij gehouden een schadevergoeding te voldoen aan Kwaliteit Schuttingen van tenminste 25% van het totaalbedrag van deze verstrekte opdracht. Tenzij Kwaliteit Schuttingen aantoont dat de door haar geleden schade het gefixeerde percentage van 25% overschrijdt.
   

  Artikel 8. Afwijkingen.

  1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, hardheid, dikte, enzovoort geven geen reden tot afkeuring.

  2. Kwaliteit Schuttingen kan geen garantie verlenen op kleur, daar kleuren nimmer 100% identiek zijn.

  3. Kwaliteit Schuttingen wijst erop dat bij de betonproducten 'kalkbeelding' op kan treden.

  4. Kwaliteit Schuttingen wijst erop dat hout krom kan trekken en mogelijk kan gaan scheuren. Dit is inherent aan het product.

  5. Kwaliteit Schuttingen wijst erop dat er tussen betonplaten met dubbelzijdig motief kieren kunnen zitten, omdat de betonplaten nimmer volledig op elkaar aan kunnen sluiten.

  6. Onzorgvuldige behandeling dan wel onzorgvuldig gebruik door de opdrachtgever van de door Kwaliteit Schuttingen geleverde producten leiden ertoe dat elk recht van reclame en elke aanspraak op garantie vervalt.

  7. Verkleuringen van materialen die volgens de algemene verkeersopvattingen geoorloofd zijn, geven de opdrachtgever nimmer het recht op vervanging en/of schadevergoeding.
    

  Artikel 9. Overmacht.

  1. Storingen in de bedrijfsvoering van Kwaliteit Schuttingen ten gevolge van overmacht ontheffen Kwaliteit Schuttingen redelijkerwijs van haar leveringsplicht. Ten gevolge van een dergelijke situatie kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.

  2. In geval van overmacht zal Kwaliteit Schuttingen dit onverwijld aan de opdrachtgever mededelen.
    

  Artikel 10. Aansprakelijkheid.

  1. Indien bij de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat door opdrachtgever met betrekking tot die opdracht aan Kwaliteit Schuttingen is betaald. Dan wel tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van Kwaliteit Schuttingen uitkeert.

  2. Kwaliteit Schuttingen voert conform de door opdrachtgever verstrekte informatie de werkzaamheden uit die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van de goederen. Indien Kwaliteit Schuttingen graafwerk verricht, komen deze werkzaamheden geheel voor risico van de opdrachtgever behoudens, indien en uitsluitend voor zover opdrachtgever schriftelijk aan Kwaliteit Schuttingen de officiële, correcte en exacte locatie van leidingen en kabels etc. opgegeven heeft.

  3. Kwaliteit Schuttingen is, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

  4. Opdrachtgever vrijwaart Kwaliteit Schuttingen voor eventuele aanspraak van derden die ontstaan ten gevolge van opdracht (en de uitvoering) die opdrachtgever aan Kwaliteit Schuttingen heeft verstrekt.

  5. Kwaliteit Schuttingen is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/ grond of teelaarde indien deze verzakking geen verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.

  6. Bij reparatie van schade aan schuttingen als gevolg van storm geldt als voorwaarde dat een beroep gedaan wordt op de stormschadeverzekering. Wanneer geen stormschadeverzekering is afgesloten, terwijl de schade wel vergoed zou worden door een afgesloten stormschadeverzekering, vergoedt Kwaliteit Schuttingen de schade niet.

  7. Verzakking i.v.m. de natuurlijke bodemgesteldheid geven geen aanspraak op de garantiebepalingen.
    

  Artikel 11. Garantie.

  Op alle door Kwaliteit Schuttingen geleverde materialen verleent Kwaliteit Schuttingen de garantie die zij zelf verkrijgt van haar leveranciers.
   

  Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud.

  Alle door Kwaliteit Schuttingen verkochte, geleverde en geplaatste goederen blijven eigendom van Kwaliteit Schuttingen tot algehele betaling van deze goederen door opdrachtgever heeft plaatsgevonden.
   

  Artikel 13 Werkplek.

  1. Kwaliteit Schuttingen is enkel dan in staat een product correct te plaatsen wanneer de grond bouwrijp en vrij van obstakels als wortels en puin is, er zonder enige belemmering gaten van minimaal 70 centimeter in de grond gemaakt kunnen worden (zonder grondwater) en er aan beide zijden van de plek waar het product geplaatst dient te worden een werkruimte van minimaal 50 centimeter aanwezig is. Kwaliteit Schuttingen dient niet door een woonhuis, garage dan wel andere opstal te gaan alvorens zij in de gelegenheid wordt gesteld het product te plaatsen. Indien dit wel het geval is, zijn hieraan meerkosten verbonden, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is. Opdrachtgever voldoet aan alle eisen die Kwaliteit Schuttingen in haar offerte aan de werkplek stelt. Opdrachtgever voldoet aan alle mededelingen die Kwaliteit Schuttingen m.b.t. de staat waarin de werkplek dient te verkeren.

  2. Indien opdrachtgever niet aan bovengenoemde condities voldoet, vloeit hieruit meerwerk voor Kwaliteit Schuttingen voort. Kwaliteit Schuttingen brengt alle meerkosten die zij dientengevolge moet maken in rekening bij opdrachtgever.

  3. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de vrachtwagen met materialen binnen een straal van 25 meter van de werkplek geparkeerd kan worden. Indien opdrachtgever hierin niet slaagt, leidt dit tot meerkosten die voor rekening van opdrachtgever komen. 

  4. Kwaliteit Schuttingen verzoekt opdrachtgever tijdig een schets over te leggen van de indeling van de grond waarop Kwaliteit Schuttingen een product dient te plaatsen. De schets dient een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid te zijn. Ook eventuele hoogteverschillen en aangrenzende erven, dienen op de schets te worden aangegeven. Aanwezigheid van leidingen, waaronder maar niet limitatief hemelwaterafvoer en dergelijke dienen expliciet op de schets te worden aangegeven. Indien Kwaliteit Schuttingen de bedoelde schets niet acht dagen voor de dag van de plaatsing heeft ontvangen, gaat zij er vanuit dat het een recht stuk grond betreft en dat de grond, zowel op als in de grond volledig vrij is van obstakels. Indien Kwaliteit Schuttingen, doordat opdrachtgever de schets niet tijdig heeft overlegd, op de dag van de plaatsing niet de juiste materialen bij zich heeft, komt dit voor rekening en risico van opdrachtgever.

  5. Wanneer de erfgrens niet voldoet aan artikel 13.1/2/3/4 zullen de materialen op locatie achtergelaten worden. De eerder digitaal goedgekeurde opdracht zal aangepast worden (minus arbeid) en dient ter plaatse per pin te worden voldaan. Indien Kwaliteit Schuttingen dientengevolge een nieuwe afspraak met opdrachtgever in dient te plannen ten behoeve van de plaatsing, brengt zij hiervoor aan opdrachtgever kosten in rekening.
    

  Artikel 14. Erfafscheidingen.

  1. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor aanduiden van de juiste erfgrens. Kwaliteit Schuttingen is nimmer aansprakelijk voor het niet plaatsen van een erfafscheiding op de erfgrens. Opdrachtgever dient er, voorafgaand aan het plaatsen evenals tijdens het plaatsen van de erfafscheiding, op toe te zien dat de erfafscheiding op de juiste plek geplaatst wordt.

  2. Opdrachtgever is te allen tijde zelf aansprakelijk jegens derden voor de plek waar de erfafscheiding geplaatst wordt.

  3. Opdrachtgever vrijwaart Kwaliteit Schuttingen voor aanspraken van derden ten aanzien van de plek waar de erfafscheiding geplaatst is.
    

  Artikel 15. Geschillen.

  De verhouding tussen opdrachtgever en Kwaliteit Schuttingen word ten volle beheerst door Nederlands recht. Enkel de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch zal bevoegd zijn van enig geschil kennis te nemen.
   

  Artikel 16. Reclames.

  1. Eventuele reclames dienen volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk aangeleverd te worden, binnen 24 uur na ontvangst dan wel na plaatsing van de goederen. Indien de opdrachtgever het geleverde niet binnen 24 uur op deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt hij geacht de levering akkoord te hebben bevonden. Indien de levering/plaatsing op een vrijdag dan wel een zaterdag geschiedt, dient de opdrachtgever uiterlijk op de eerste maandag na levering en wel voor 17:00 uur te reclameren.

  2. Geconstateerde gebreken aan een gedeelte van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele levering.

  3. Kwaliteit Schuttingen behoudt zich het recht voor om, indien zij een ondeugdelijk product heeft geleverd dan wel indien (een gedeelte van) een product door Kwaliteit Schuttingen ondeugdelijk geplaatst is, het gebrek te herstellen dan wel het gebrekkige product te vervangen. Kwaliteit Schuttingen zal ervoor zorg dragen dat een en ander binnen een redelijk termijn en in elk geval binnen drie maanden, geschiedt.

  4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillen volgens artikel 15.
    

  Artikel 17. Overige bepalingen.

  1. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten

  2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Kwaliteit Schuttingen is gevestigd in ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 56915594.
    

  Artikel 18. Wijzigingsbeding.

  Kwaliteit Schuttingen is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen zij van tevoren met de klant bespreken.

Tel: 06-52330067

KVK : 71122893

Helmond, Netherlands

©2019 by Kwaliteit schuttingen.